นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.บทนำ

1.1 บริษัท ไทยไบโอเล็กซ์ จำกัด (หรือ “บริษัท”) ภายใต้แบรนด์ “ซีล” (Ceel) มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ว่าด้วย “กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” อย่างจริงจัง และยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ www.ceel.info (หรือ “เว็บไซต์”) และ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ที่ใช้เว็บไซต์และ/หรือมีบัญชีซึ่งได้ลงทะเบียนกับบริษัทและ/หรือใช้เว็บไซต์ข้างต้น

1.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้แก่บริษัท และ/หรือข้อมูลของผู้ใช้ที่บริษัทครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ผู้ใช้จะให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ แก่บริษัท โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้หรือข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อบริษัททาง you@ceel.info

1.3 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อย ได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ

1.4 ในการใช้บริการ การลงทะเบียนบัญชีกับบริษัท เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือเข้าถึงบริการ ผู้ใช้ได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากผู้ใช้ไม่ยินยอมให้เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าเว็บไซต์ หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนเว็บไซต์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

2.การเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูล

บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลของผู้ใช้ดังต่อไปนี้

2.1 เมื่อผู้ใช้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการหรือเข้าเว็บไซต์ หรือลงทะเบียนและ/หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับบริษัท

2.2 เมื่อผู้ใช้ส่งแบบฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร

2.3 เมื่อผู้ใช้ทำข้อตกลงใด ๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับบริษัท หรือเมื่อผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

2.4 เมื่อผู้ใช้ติดต่อกับบริษัท เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล์

2.5 เมื่อผู้ใช้ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับบริษัทผ่านเว็บไซต์หรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งบริษัทอาจปรับใช้เมื่อผู้ใช้ใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์

2.6 เมื่อผู้ใช้ดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของบริษัท

2.7 เมื่อผู้ใช้ให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่บริษัท

2.8 เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียน เข้าทำสัญญา และ/หรือเข้าร่วมในการแข่งขัน และ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย

2.9 เมื่อผู้ใช้ใช้หรือร้องขอจะใช้บริการที่จัดไว้ให้โดยผู้ให้บริการภายนอกของเราบนเว็บไซต์ เช่น การชำระเงิน เป็นต้น

2.10 เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทด้วยเหตุผลใดก็ตาม

นโยบายดังกล่าวข้างต้นไม่ได้อ้างไว้โดยละเอียดถี่ถ้วนและเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปเมื่อบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้

3.การใช้ข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ในรูปแบบดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อพิจารณาและ/หรือดำเนินการการยื่นเรื่อง/ธุรกรรมของผู้ใช้กับบริษัท หรือธุรกรรมหรือการติดต่อสื่อสารของผู้ใข้กับบุคคลภายนอกผ่านบริการของเว็บไซต์

3.2 เพื่อจัดการ ดำเนินการ ให้ และ/หรือบริหารการใช้งานของผู้ใช้ และ/หรือเพื่อเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ รวมถึงความสัมพันธ์และบัญชีผู้ใช้กับบริษัท

3.3 เพื่อจัดการ ดำเนินการ บริหาร และจัดหาบริการแก่ผู้ใช้ รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมบริการของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดจำความต้องการของผู้ใช้

3.4  เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์บริษัทถูกนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้โดยแสดงเนื้อหาตามความสนใจและความต้องการของผู้ใช้พร้อมให้วิธีที่รวดเร็วในการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้และส่งข้อมูลมายังบริษัท ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถติดต่อกับผู้ใช้ได้หากจำเป็น

3.5 เพื่อตอบรับ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำตามการร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ใช้ และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่มีความผิดปกติ

3.6 เพื่อดำเนินการตามพันธะหน้าที่อันเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างผู้ใช้กับบริษัท ในกรณีที่การดำเนินการตามพันธะหน้าที่อันเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างผู้ใช้กับบริษัท ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ต่อตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำระหว่างผู้ใช้กับบริษัท ผู้ใช้ตกลงและยินยอมให้มีการเปิดเผยดังกล่าว

3.7 เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้ใช้ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ใช้ จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับ (หรืออ้างว่าได้รับ) จากผู้ใช้หรือในนามของผู้ใช้

3.8  เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความแฟกซ์ อีเมล์ และ/หรือการส่งไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับบริษัท หรือการใช้บริการของบริษัท เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง การสื่อสารข้อมูลด้านการจัดการที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทกับผู้ใช้ ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าการสื่อสารดังกล่าวของบริษัทนั้นอาจเป็นด้วยวิธีการส่งจดหมายโต้ตอบ เอกสาร หรือการแจ้งประกาศแก่ผู้ใช้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บางประการบนหน้าซอง/หีบห่อจดหมายด้านนอก เพื่อการจัดส่งสิ่งดังกล่าว

3.9 เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือ การทำแฟ้มประวัติ เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท และ/หรือช่วยเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้

3.10  เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำการสำรวจและอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของบริษัท และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับจากบริการของบริษัท

3.11  เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม

3.12 วัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษัทได้แจ้งแก่ผู้ใช้ ณ เวลาที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏในข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว ณ เวลาที่ขอรับความยินยอมจากผู้ใช้ เว้นแต่การดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้นั้นเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

4.การเปิดเผยข้อมูล

4.1 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้กับพนักงานในบริษัท ซึ่งหมายถึง บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทสาขาของบริษัทดังกล่าว

4.2 บริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในสถานการณ์ต่อไปนี้

– ในกรณีที่บริษัทขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ในกรณีนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้กับผู้สนใจจะขายหรือผู้สนใจจะซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินนั้น และอาจขายและโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามการขายธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว

– ในกรณีที่บริษัทหรือทรัพย์สินที่สำคัญทั้งหมดของบริษัทถูกครอบครองโดยบุคคลภายนอก

กรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่บริษัทถือไว้จะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถ่ายโอนในขอบเขตที่จำเป็นให้บริษัทสามารถดำเนินการตามพันธะหน้าที่ซึ่งเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างผู้ใช้กับบริษัท

– ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามบังคับกฎหมาย เพื่อให้ระบบทำงานอย่างถูกต้อง หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัย บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้ใช้ หรือผู้อื่น การนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่นและองค์กรต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงสินเชื่อ

– การให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นผู้ช่วยบริษัทดำเนินเว็บไซต์ ดำเนินธุรกิจ หรือให้บริการลูกค้า ตราบเท่าที่บุคคลดังกล่าวตกลงที่จะรักษาข้อมูลนี้เป็นความลับ บุคคลภายนอกนี้เรียกว่าผู้ประมวลข้อมูล และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ประมวลการชำระเงิน บริษัทที่ขนส่งสินค้า ตัวแทนออกของและเจ้าหน้าที่ศุลกากร

– มีการจัดเก็บการสำรองข้อมูลที่มีระบบฟื้นฟูกรณีเกิดภัยพิบัติและผ่านการรับรอง

4.3 เมื่อผู้ใช้ใช้บัตรเครดิตเพื่อทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ ผู้ใช้กำลังให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการภายนอก ในการเชื่อมต่อนั้นข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายนอกนั้น บริษัทไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเช่นว่านั้นและไม่ได้เก็บรวบรวมรายละเอียดบัตรเครดิตของผู้ใช้

5.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

5.1 บริษัทนำมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่อยู่ในระบบของบริษัทนั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.2 บุคคลภายนอกอาจปิดกั้นหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งต่อไปยังหรืออยู่ในเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรือบุคคลใดอาจเข้าถึง ใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสม หรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากบริษัท ถึงกระนั้นก็ตาม บริษัทจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี บริษัทไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิงในกรณีที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่นว่าแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดจากการเจาะข้อมูลที่ประสงค์ร้ายที่มีความซับซ้อนโดยผู้ที่ไม่พอใจ โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากบริษัท

6.ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัทใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics ใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์วิธีการใช้งานของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ IP ของผู้ใช้) จะถูกส่งและจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์โดย Google ในสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และให้บริการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เนต Google ยังอาจส่งข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือเมื่อบุคคลภายนอกดังกล่าวดำเนินการประมวลผลข้อมูลในนามของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของผู้ใช้กับข้อมูลอื่นที่ Google เก็บรักษาไว้

7.การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

7.1 บริษัทไม่รับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้ให้แก่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจะมีความปลอดภัย บริษัทนำมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ มาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ เมื่อผู้ใช้ส่งคำสั่งซื้อหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ บริษัทขอเสนอให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่ผู้ใช้ให้นั้นจะถูกนำไปเข้ารหัสไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทเพื่อให้เข้าถึงได้เฉพาะตามที่ระบุข้างต้นเท่านั้น

7.2 บริษัทอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกต่าง ๆ ที่จะเชื่อมโยงหรือติดตั้งภายในเว็บไซต์ บริษัทยังอาจเข้าร่วมในการพัฒนาแบรนด์ร่วมหรือสร้างความสัมพันธ์อื่นใด เพื่อนำเสนอธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ และ/หรือบริการและคุณลักษณะอื่น ๆ แก่ผู้ใช้ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและการจัดการด้านความปลอดภัยแยกต่างหากแบบอิสระ แม้ว่าบุคคลภายนอกจะมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท แต่บริษัทไม่มีสิทธิในการควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ เนื่องจากแต่ละเว็บไซต์จะมีข้อปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกต่างหากเป็นอิสระจากบริษัท

7.3 บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการไม่ได้รับความปลอดภัย) และกิจกรรมต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ และให้ผู้ใช้เข้าใช้งานด้วยความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง

8.การยกเลิก ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

8.1  การยกเลิกและถอนความยินยอม

– หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการสมัครใช้งานทางอีเมล์ โปรดแจ้งให้บริษัททราบโดยการส่งอีเมล์ไปยัง you@ceel.info โดยระหว่างการดำเนินการ ผู้ใช้อาจยังได้รับอีเมล์ที่อยู่ระหว่างการจัดทำแล้ว

– ผู้ใช้อาจถอนความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของบริษัทได้ โดยส่งอีเมล์ไปที่ you@ceel.info

– เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งเกี่ยวกับการถอนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากผู้ใช้และตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้แล้ว บริษัทจะดำเนินการตามคำขอในการถอนความยินยอม และหลังจากนั้นบริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในลักษณะตามที่ระบุไว้ในการร้องขอของผู้ใช้

– การถอนความยินยอมอาจทำให้เกิดผลอันเกิดจากการถอนดังกล่าวได้ ในเรื่องนี้  ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และอาจหมายความว่าบริษัทจะไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ต่อไปได้ บริษัทจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่และ/หรือสัญญาที่ผู้ใช้มีกับบริษัท แล้วแต่ว่าจะเป็นกรณีใด ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

8.2 การร้องขอการเข้าถึงและ/หรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

– หากผู้ใช้มีบัญชีกับบริษัท ผู้ใช้อาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของบริษัทได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีที่อยู่ในเว็บไซต์ หากคุณไม่มีบัญชีกับบริษัท บริษัทจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

– สำหรับการร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อบริษัทมีข้อมูลของคุณเพียงพอที่จะดำเนินการแล้ว บริษัทจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ภายใน 30 วัน หากบริษัทไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขที่เร็วที่สุด ทั้งนี้ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจากการร้องขอเพื่อให้แก้ไข รวมถึงระบุเวลาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขจากบริษัทในสถานการณ์ต่างๆ แม้ว่าผู้ใช้จะร้องขอมาก็ตาม และบริษัทจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกแก้ไขไปยังทุกองค์กรซึ่งเราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ทำการแก้ไข เว้นแต่องค์กรนั้นไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจ

– บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อกำหนดระบุและ/หรือให้สิทธิองค์กรที่จะปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที่ระบุไว้


9.ข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ

หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของบริษัท โปรดติดต่อที่ you@ceel.info ในกรณีที่ใช้อีเมลหรือจดหมายเพื่อส่งคำร้องเรียนของผู้ใช้ โปรดระบุที่ส่วนหัวเรื่องว่าเป็นคำร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทดำเนินการคำร้องเรียนของผู้ใช้โดยเร่งด่วนได้

10.เงื่อนไขการให้บริการ

โปรดอ่านเงื่อนไขการให้การบริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดการรับผิดที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ