นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

บริษัท ไทยไบโอเล็กซ์ จำกัด ภายใต้แบรนด์ “Ceel” ขอแจ้งนโยบายการคืนสินค้าและคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

  1. กรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อสินค้าที่ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อแล้ว หรือสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อันเนื่องจากความผิดพลาดระหว่างกระบวนการจัดส่งสินค้า เช่น แตกหัก บุบ หรือยุบ เป็นต้น

1.1 กรุณาติดต่อทางอีเมล์ you@ceel.info และระบุหมายเลขโทรศัพท์เพื่อบริษัทฯ ติดต่อกลับ

1.2 กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 5 วันทำการหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ โดยบริษัทฯ ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  1. กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ตามระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า บริษัทฯ ยินดีคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 กรุณาติดต่อทางอีเมล์ you@ceel.info และระบุหมายเลขโทรศัพท์เพื่อบริษัทฯ ติดต่อกลับ

2.2 หากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนผ่านระบบบัตรเครดิต/เดบิต (Credit/Debit) บริษัทฯ จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิต/เดบิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15 – 30 วันทำการ ตามแต่เงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต/เดบิต ซึ่งจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิต/เดบิตของท่าน

2.3 หากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ไทยไบโอเล็กซ์ จำกัด โดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคาร หรือผ่าน internet banking หรือหักบัญชีธนาคาร บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้ากลับเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งไว้ ภายในระยะเวลา 7 – 15 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบครบ* โดยขอความกรุณาส่งสำเนาเอกสารประกอบไปยังอีเมล์ you@ceel.info

เอกสารประกอบ*

    • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัทฯ โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน
    • สำเนาเอกสารรายการสั่งซื้อสินค้า
    • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการสั่งซื้อสินค้าในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

3.1 เป็นความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้าของผู้สั่งซื้อสินค้า

3.2 เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมถึงการให้ส่วนลดต่าง ๆ ในทุกกรณี

3.3 ผู้สั่งซื้อสินค้าเกิดเปลี่ยนใจในทุกกรณี

 4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนดหากเกิดเหตุสุดวิสัย